Obchodní podmínky Propertio.cz

Souhlas s podmínkami inzerování na serveru Propertio.cz

(dále jen „Podmínky“)

   

1. Obecná ustanovení

1. Společnost Alter Ego spol. s r.o., se sídlem na adrese Praha 3 - Žižkov, Husitská 344/63, PSČ 130 00, Praha 3, IČ 476 70 177, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 178448 (dále také jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového serveru Propertio.cz (dále také jen „Server“), dostupného na adrese (URL) http://www.propertio.cz (dále také jen „Služba“).

2. Provozovatel poskytuje třetím osobám přístup k uživatelskému rozhraní Služby (dále jen „Servisní stránky“), které slouží pro vložení a editaci jednotlivých inzerátů a dalších dat z oblasti nabídky a poptávky nemovitostí.

3. Objednatelem inzerce na Službě (dále jen „Objednatel“) je fyzická osoba nepodnikatel, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, jež podniká pod vlastním IČO na realitním trhu a zprostředkovává aktivní prodej nebo pronájem nemovitostí na základě smluvního vztahu s majitelem nemovitostí či jiné služby spojené s  nemovitostmi a která se registruje k přístupu do Servisních stránek, jejichž prostřednictvím lze zadávat řádkovou inzerci na stránkách Služby, a to i opakovaně (služba dále také označována jako „Registrace“).

4. Objednatel není oprávněn zpřístupnit třetím osobám, podnikajícím vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v realitní činnosti, přístup do Servisních stránek na základě své Registrace, a to zejména jednotlivým podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které podnikají pod vlastním IČO a které jsou účelově členy družstva či jiným právnickým osobám nebo realitním sítím nebo jakékoliv jiné formě sdružování za účelem vykonávání realitní činnosti. Tyto subjekty jsou povinny zajistit si každý jednotlivě svou vlastní Registraci. Rovněž tak společnosti na bázi franchisingové spolupráce jsou též povinny mít každá jednotlivě vlastní přístup do Servisních stránek. Objednatel si pro doložení této skutečnosti vyhrazuje právo vyžádat si od Master franchisingové společnosti doložení jejích franchisových partnerů. Pokud Objednatel poruší tento bod Podmínek, je Provozovatel oprávněn odstoupit od těchto Podmínek.

5. Uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“) je jakákoliv osoba, která využila Služby či její části a to i pasivně, např. ve formě zhlédnutí či vyhledání inzerátu.

6. Inzerce zveřejňovaná Objednatelem prostřednictvím Služby je zpřístupněna všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím serveru Propertio.cz, jakož i jiných určených internetových serverů Provozovatele či jeho smluvních partnerů.

  

2. Souhlas s Podmínkami

1. Aby  Uživatel mohl Službu využívat, musí nejprve souhlasit s těmito Podmínkami. Pokud s těmito Podmínkami Uživatel nesouhlasí, nesmí tuto Službu využívat.

2. Svůj souhlas s Podmínkami vyjadřuje Uživatel prostým využitím Služby. Tímto také bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel bude jeho užívání Služby od daného okamžiku považovat za jeho souhlas s Podmínkami Služby.

3. Službu nesmí využívat a svůj souhlas s Podmínkami nesmí vyjadřovat osoba, která nedosáhla zákonného věku pro uzavření závazné smlouvy s Provozovatelem nebo osoba, pro kterou platí zamezení přístupu nebo jiný zákonný zákaz přijímání či používání Služby dle příslušných zákonů.

 

3. Obecná omezení užívání

1. Provozovatel tímto uděluje Uživateli povolení k přístupu a užívání Služby za následujících výslovných podmínek a Objednatel tímto souhlasí s tím, že nedodržení těchto Podmínek ze strany Uživatele bude zakládat jejich porušení z jeho strany.

2. Provozovatel neustále provádí inovace Serveru. Uživatel tedy bere na vědomí a souhlasí s tím, že forma a povaha Služby, kterou Provozovatel poskytuje, se mohou čas od času bez předchozího upozornění změnit.

3. V souladu s ochranou politikou v oblasti autorských práv ukončí Provozovatel uživatelský přístup ke Službě, pokud zjistí, že se jedná o Objednatele opakovaně porušujícího autorská práva. Opakovaný porušovatel je Objednatel, který byl již více než dvakrát upozorněn na porušování autorských práv.

 

4. Změny Podmínek

1. Provozovatel si vyhrazuje právo příležitostně Podmínky změnit, například z důvodu změny právních předpisů nebo regulatorních změn či změn funkcí nabízených prostřednictvím Služby. Upravená verze Podmínek (dále jen „Upravené podmínky“) bude zveřejněna na http://www.propertio.cz/clanky/obchodni-podminky nebo bude dána k dispozici prostřednictvím Služby (pro jakékoliv upravené dodatečné podmínky). Pokud s Upravenými podmínkami Uživatel nesouhlasí, musí přestat Službu používat. Pokud bude i nadále využívat Službu po datu, kdy byly zveřejněny Upravené podmínky, bude Provozovatel tuto skutečnost považovat za Uživatelův souhlas s Upravenými podmínkami.

  

5. Obsah

1. Objednateli zůstávají veškerá vaše vlastnická práva ke svému Obsahu, nicméně je povinen udělit omezená licenční práva Provozovateli a dalším uživatelům Služby. Tato práva jsou popsána v bodu 6.1 těchto Podmínek (Práva, na která poskytujete licenci).

2. Objednatel tímto prohlašuje a zaručuje, že má (a po celou dobu užívání Služby budete mít) veškeré licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohl Provozovatel použít jeho Obsah pro účely poskytování jeho Služeb a jinak používat jeho Obsah způsobem zamýšleným Službou a těmito Podmínkami. Objednatel tímto rovněž prohlašuje, že jeho Obsah nezahrnuje žádná práva třetích osob, na něž se vztahuje autorskoprávní ochrana, k nimž nemá licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohl Provozovatel použít jeho Obsah.

3. Objednatel souhlasí s tím, že Obsah, který předkládá v rámci Služby, nebude obsahovat materiál, který je předmětem jakýchkoliv autorských práv třetích stran, nebo materiál, který je předmětem jiných majetkových práv třetích stran (včetně práv na ochranu soukromí nebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech), pokud nemá formální licenci nebo povolení od zákonného vlastníka nebo není jinak právně oprávněn daný materiál zveřejnit a udělit Provozovateli licenci uvedenou v bodu 6.1 níže.

4. Pokud se Provozovatel dozví o jakémkoliv potenciálním porušení těchto Podmínek, vyhrazuje si právo (avšak není povinen) rozhodnout o tom, zda Obsah vyhovuje požadavkům na obsah stanoveným těmito Podmínkami, a může kdykoliv takový Obsah odstranit a/nebo ukončit Objednatelův přístup k zasílání jakéhokoliv obsahu, který tyto Podmínky porušuje, a to bez předchozího upozornění na základě vlastního uvážení.

5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že při používání Služby může narazit na Obsah, který je věcně nepřesný nebo je pro něj jinak nežádoucí. Souhlasí s tím, že se tímto vzdává veškerých zákonných práv, nároků podle ekvity či opravných prostředků, a to v rozsahu povoleném právním řádem České republiky, které Ká nebo může mít vůči Provozovateli ve vztahu k jakémukoliv takovému Obsahu.

 

6. Práva, na která poskytujete licenci

1. Objednatel při zasílání nebo zveřejňování Obsahu na Serveru uděluje:

i. Provozovateli celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou a převoditelnou licenci (s právem poskytnout sublicenci) k použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Obsahu v souvislosti s poskytováním Služby a jinak v souvislosti s poskytováním Služby a obchodní činností Provozovatele, zejména k propagaci a redistribuci části nebo celé Služby (a z ní odvozených děl) v jakýchkoliv mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoliv mediálních kanálů;

ii. každému Uživateli Služby celosvětovou, nevýhradní a bezplatnou licenci k přístupu k vašemu Obsahu prostřednictvím Služby a k použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Obsahu v rozsahu umožněném funkcemi Služby a souladu s těmito Podmínkami.

2. Platnost Objednatelem udělených licencí k Obsahu tak, jak jsou uvedeny výše, skončí v okamžiku, kdy Objednatel odstraní nebo vymaže svůj Obsah ze Severu. Platnost Objednatelem udělených licencí k textovým komentářům, které předloží jako Obsah, je neomezená a tyto licence jsou neodvolatelné, nicméně jinak nejsou na újmu vlastnických práv Objednatele.

3. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není odpovědný za jakékoliv ztráty či škody, které Objednateli mohou vzniknout v důsledku dostupnosti těchto externích stránek nebo zdrojů či v důsledku jeho spoléhání se na úplnost či přesnost.

4. Provozovatel může právní dohodu kdykoliv ukončit, pokud:

i. Uživatel porušil jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (nebo jednal způsobem, který jednoznačně naznačuje, že nemá v úmyslu nebo nemůže ustanovení těchto Podmínek dodržovat); nebo

ii. je Provozovatel povinen tak učinit ze zákona (například v případě, že poskytování Služby Uživateli je nebo se stane nezákonným).

iii.  Provozovatel přestane Službu poskytovat.

 

7. Registrace

1. Přístup do Servisních stránek je umožněn na základě Registrace ke Službě.

2. Přihlášení Objednatele ke Službě následně probíhá pomocí přihlašovacího formuláře umístěném v pravém horním rohu na homepage Serveru dostupné na http://www.propertio.cz

3. Smluvní vztah vyplývající z Registrace vzniká mezi Provozovatelem a Objednatelem okamžikem dokončení registrace ze strany Objednatele. Provozovatel si vyhrazuje lhůtu k vyřízení a spuštění aktivace Registrace na 3 dny ode dne dokončení registrace ze strany Objednatele.

4. Objednatel je oprávněn svou Registraci zrušit, a to prostřednictvím žádosti odeslané formou e-mailové zprávy adresované na adresu info@propertio.cz Do hlavičky („subjekt“) takovéhoto e-mailu uvede „Žádost o zrušení registrace“.

 

 8Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Pro přístup k Servisním stránkám slouží přihlašovací jméno a heslo určené k Registraci. Objednatel není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetím osobám či se pokoušet o neoprávněný přístup a neoprávněnou manipulaci s daty na Službě. V případě takovéhoto jednání Objednatele je Objednatel plně odpovědný za případné zneužití Servisních stránek a/nebo za zneužití svého uživatelského jména a/nebo hesla.

2. Veškerá data zadává Objednatel do Servisních stránek na vlastní účet a náklady v souladu s pokyny Provozovatele (zejména níže specifikovanými „Pravidly inzerce“) a nastavenou technickou konfigurací. Objednatel nesmí zejména ohrozit technickou funkčnost Servisních stránek.

3. Objednatel je oprávněn v rámci Služby zveřejňovat, upravovat a jinak editovat pouze vlastní nabídku nemovitostí, tj. nemovitostí, které sám vlastní, nebo nemovitostí, které je oprávněn jako subjekt působící v oblasti realitního trhu nabízet na základě uzavřených zprostředkovatelských a/nebo podobných smluv s příslušnými vlastníky daných nemovitostí či vlastní nabídku jiných služeb spojených s nemovitostmi. Objednatel není zejména oprávněn jakýmkoliv způsobem vydávat za své jiné nabídky nemovitostí či služby spojených s nemovitostmi, které prezentuje v rámci Služby jiný Objednatel, aniž by mu byl k tomu dán souhlas. Objednatel není oprávněn pouze zprostředkovávat inzerci na Službě k prodeji či pronájmu nemovitostí či nabízení jiných služeb spojených s nemovitostmi třetím osobám. Objednatel je dále povinen předložit na výzvu Provozovatele doložení oprávněnosti inzerce na Službě dle tohoto odstavce Podmínek. Provozovatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od Podmínek, pokud Objednatel poruší tento bod Podmínek.

4. Objednatel jako subjekt působící v oblasti realitního trhu je povinen v rámci Služby zprostředkovávat aktivní prodej, pronájem, dražbu nemovitostí či nabídku jiných služeb spojených s nemovitostmi (dále jen „transakce“) a zajistit veškeré služby a činnosti vedoucí k realizaci transakce s nemovitostí či služby spojenou s nemovitostí. Objednatel není oprávněn pouze zprostředkovávat inzerci k prodeji, pronájmu nemovitostí či využití jiné služby spojené s nemovitostmi uveřejněných na Serveru. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je odpovědný výlučně Objednatel. Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od Podmínek, pokud Objednatel poruší tento bod Podmínek.

5. Objednatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky či které poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednatelem zadaných dat prostřednictvím Služby, a případné nároky, jež Provozovateli vzniknou z titulu takovéhoto jednání třetích osob v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, odškodní.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakékoliv údaje či odmítnout jejich zveřejnění, pokud:

i.   jsou v rozporu s právním řádem České republiky,

ii.  jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek, či poškozují práva a oprávněné zájmy třetích osob,

iii. svým obsahem odporují zájmům Provozovatele či jsou v rozporu s těmito Podmínkami či níže uvedenými Pravidly inzerce.

7. Provozovatel není povinen archivovat inzerci v Servisních stránkách. 

8. Uživatel stvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn zasílat Uživateli informační materiály týkající se provozu Služby nebo služeb souvisejících, jakož i o produktech třetích osob.

 

9. Pravidla inzerce

1. Systém je určen pro samoobslužné vkládání, správu a zveřejňování inzerce nemovitostí či služeb spojených s nemovitostmi, před vstupem do systému se musí Objednatel přihlásit (autorizovat).

2. Inzertní obsah je přijímán v českém jazyce, s diakritikou a celkově v souladu s platnými pravidly českého pravopisu.

3. Počet vložených inzerátů není limitován.

4. Na Službě nebudou zveřejňovány odkazy na inzertní servery se stejným či podobným zaměřením jako Služba.

5. Objednatel se zavazuje zařazovat inzeráty do odpovídající rubriky dle typu a druhu nemovitosti či služeb spojených s nemovitostmi, a do 24 hodin aktualizovat inzeráty, dojde-li ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených.

6. Objednatel se zavazuje při zadávání inzerátu v Servisních stránkách respektovat a vyplňovat povinné položky, tj. kolonky a popis nemovitostí či služeb spojených s nemovitostmi, s tím, že v položce popis nemovitostí či služeb spojených s nemovitostmi se nebudou opakovat ty údaje, která jsou předmětem položky kolonky. Objednatel se dále zavazuje do popisu nemovitostí či služeb spojených s nemovitostmi uvádět pouze ty údaje, které jsou předmětem kolonek a zařazovat odpovídající údaje o nemovitostech či službách spojených s nemovitostmi do správných kolonek a míst k tomu určených a nezveřejňovat žádné kontaktní informace na osoby, firmy nebo webové stránky mimo tato místa. Objednatel je povinen na místě pro fotografii makléře jednotlivé nemovitosti či poskytovatele služeb spojených s nemovitostmi uvádět pouze fotografii makléře inzerujícího tuto nemovitost či fotografii poskytovatele služeb spojených s nemovitostmi inzerujícího tuto službu.

7. Objednatel se zavazuje v prezentované nabídce poskytovat informace pravdivé, a to včetně finální ceny nemovitosti či služby spojené s nemovitostmi, DPH, provize a fotodokumentace a zařazení do odpovídajícího typu, kategorie a podkategorie nemovitosti či služby spojené s nemovitostmi, která je v systému pro danou nemovitost či službu spojenou s nemovitostmi stanovena a odpovídá skutečnosti. Fotodokumentace nesmí obsahovat logo společnosti místo fotografie nemovitosti. Logo společnosti ve videu může být pouze na začátku a na konci videa po dobu maximálně 5 sekund.

8. Video může Objednatel vkládat v jakémkoliv z běžných videoformátů, v jakékoliv velikosti a v jakékoliv délce, přičemž minimální délka videa je 20 vteřin.

9. Objednatel nebude vkládat či importovat do databáze identické nabídky nemovitostí či služeb spojených s nemovitostmi s různou nebo spekulativní cenou či s drobnými odchylkami popisu a parametrů. Za obsah zadaných nabídek nemovitostí či služeb spojených s nemovitostmi v rámci Služby odpovídá výlučně Objednatel, Provozovatel není povinen obsah zadávaných nabídek kontrolovat. Provozovatel neodpovídá za obsah informací uložených v rámci zadávání nabídek nemovitostí či služeb spojených s nemovitostmi na Službě, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon“).

10. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu v souladu s právními předpisy České republiky. V detailu nebo v textu inzerátu je vyloučeno:

i. zveřejnění verzálkami psaných slov (pokud se nejedná o zkratky či názvy, které se oficiálně zapisují pouze verzálkami),

ii. uveřejnění více než jednoho vykřičníku (před vykřičníkem nesmí být mezera),

iii. psaní tázacích, zvolacích a rozkazovacích vět,

iv. několikanásobné opakování slova/fráze, nadměrná interpunkce (tři tečky), „smajlíky“, HTML značky,

v. ukončení výčtu výrazy „atd.“, „a tak dále“ a jejich ekvivalenty,

vi. používání superlativů a objektivně neposouditelných zmínek o kvalitě, např: „nejlepší služby poskytované…“,

vii. uvádět nic neříkající věty typu „vše, co jste kdy chtěli vědět o…“, „přijďte se podívat…“,

viii. zobrazovat loga společnosti na místě pro fotografie nemovitosti,

ix. zobrazovat loga společnosti ve videu jinde než na začátku a konci videa a to maximálně po dobu 5 vteřin.

x. obchodní sdělení, reklama či zmínky o konkurenci, 

xi. uveřejňovat přetažené / zkopírované a neautorizované fotografie od jiných uživatelů systému,

xii. uveřejňovat fotografie, které jsou orámované nebo se jedná o ilustrační fotografie, a dále fotografie obsahující jakékoliv další zvýrazňující - rušivé prvky nebo fotografie v nestandardním, členitém formátu a podobné,

xiii. uveřejňovat videa, na kterých není prezentován prodej či pronájem nemovitosti či jiná služba spojená s nemovitostmi,

xiv. do popisu nemovitosti uvádět kontaktní údaje (název společnosti), URL odkazy, ceny…

xv. opakovaně zasílat totožné nabídky pod jinými ev. čísly,

xvi. účelově měnit cenu nabídky,

xvii. přepisovat nabídky či jiné údaje.

11. Provozovatel je oprávněn odstranit ze Služby bez náhrady a smazat bez předchozího upozornění zejména inzeráty obsahující spekulativní cenu, neautorizované fotografie, video nesouvisející s prodejem či pronájmem nemovitosti či jiné služby spojené s nemovitostmi, identické (duplicitní) inzeráty s rozdílnou cenou od různých Objednatelů, inzeráty s nepřiměřenými hodnotami či s údaji, které jsou odlišné od údajů (včetně počtu zveřejněných inzerátů) prezentovaných samotným Objednatelem na vlastních www stránkách, nebo existuje-li podezření z klamání spotřebitele či jiného jednání, jež by mohlo být v rozporu s dobrými mravy. V případě pochybností, je Provozovatel oprávněn, nikoliv však povinen, vyžádat si doložení dokumentů prokazující oprávněnost inzerce na Službě a ve lhůtě dvou dnů od odeslání výzvy k doložení inzerce, je Provozovatel oprávněn inzerci smazat, pokud Objednatel nedoloží příslušné dokumenty nebo z předložených dokumentů je zřejmé, že inzerce není v souladu s Podmínkami. Za pravdivost uváděných informací odpovídá výlučně Objednatel, Provozovatel nenese odpovědnost za uložené informace v rámci nabídky nemovitostí či služeb spojených nemovitostmi dle Zákona. V případě, kdy Objednatel nedoloží oprávněnost inzerce, a to více, jak třikrát, je Provozovatel oprávněn okamžitě odstoupit od Podmínek.

12. Řazení jednotlivých inzerátů ve výpisu je založeno na algoritmu zohledňujícím datum vložení inzerátu na Server a celkový počet hvězdiček (kladných hodnocení videa) od ostatních Uživatelů.

13. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání vodoznaku ve formě loga Propertio.cz do videa a do fotografií přikládaných k inzerátu. Jiný vodoznak ve videu ani na fotografiích není povolen.

14. Provozovatel poskytuje všem uživatelům technickou podporu na podpora@propertio.cz.

15. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci kdykoli pozastavit či ukončit, vyřadit inzeráty nebo Objednatele ze systému, odepřít Objednateli přístup na Službu z důvodu závažného porušení některého ustanovení těchto Podmínek anebo z důvodu opakovaného méně závažného porušování.

16. Provozovatel je oprávněn kontrolovat, zda Objednatel nezadává nabídku nemovitostí duplicitně. Provozovatel dle pevně stanovených kritérií a pravidel, která se aplikují na všechny inzeráty bez výjimky, porovnává inzeráty vkládané jedním Objednatelem, a v případě, že bude nalezena shodná nabídka, je Provozovatel oprávněn nově zadávanou nabídku nezveřejnit. V tomto případě bude Objednatel kontaktován, aby prokázal, že se nejedná o duplicitní nabídku.

17. Účelem tohoto postupu Provozovatele je zamezení nahrávání totožných anebo velmi podobných nabídek jedním uživatelem. V případě, že bude Provozovatel mít podezření na duplicitu, je oprávněn klientovi předmětnou inzerci (tj. oba nebo více inzerátů, které budou vyhodnoceny jako duplicitní) pozastavit. Obcházení systému duplicit je zvlášť závažným porušením Podmínek, za které je Provozovatel oprávněn od těchto Podmínek okamžitě odstoupit. Po prokázání ze strany Objednatele, že se nejedná o duplicitu, bude inzerce znovu zprovozněna.

18. Při inzerci státního majetku mají před Pravidly inzerce přednost zákonná ustanovení, která upravují prodej státního majetku, zejména zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu a instrukce Ministerstva spravedlnosti 1258/2001-E o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu.

  

10. Vyloučení záruky

1. Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, neovlivní jakákoliv zákonná práva, která má Uživatel jako spotřebitel a která nemůže smluvně měnit ani se jich vzdát.

2. Služba je poskytována „tak, jak je“ a Provozovatel nečiní ve vztahu k ní žádné prohlášení ani neposkytuje žádnou záruku.

3. Provozovatel zejména neprohlašuje a Uživateli nezaručuje, že:

i. jeho užívání Služby splní jeho požadavky;

ii. jeho užívání Služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné či bezchybné;

iii. jakékoliv informace získané Uživatelem v důsledku užívání Služby budou přesné či spolehlivé; a

iv. nedostatky v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru poskytnutého Uživateli jako součást Služby budou odstraněny.

4. Na Službu se nevztahují žádné podmínky, záruky ani jiné podmínky (včetně jakýchkoliv mlčky předpokládaných podmínek týkajících se uspokojivé jakosti, vhodnosti pro určitý účel nebo shody s popisem) s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách.

 

11. Omezení odpovědnosti

1. Provozovatel nebude vůči Uživateli odpovědný za:

i. jakékoliv nepřímé či následné škody, které Uživateli mohou vzniknout. To zahrnuje jakýkoliv jeho ušlý zisk (ať již vzniklý přímo či nepřímo), jakoukoliv újmu na obchodní hodnotě či dobré pověsti nebo ztrátu dat;

ii. jakoukoliv ztrátu či škodu, která Uživateli může vzniknout v důsledku:

A. jeho spoléhání se na úplnost, přesnost či existenci jakékoliv reklamy nebo v důsledku jakéhokoliv vztahu či transakce mezi Uživatelem a jakýmkoliv inzerentem či sponzorem, jehož reklama se objevuje u Služby;

B. jakýchkoliv změn, které provede Provozovatel u Služby, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení poskytování Služby (nebo jakýchkoliv funkcí v rámci Služby);

C. vymazání, porušení či neuložení jakéhokoliv Obsahu a dalších komunikačních údajů vedených nebo přenášených při Uživatelově užívání Služby nebo jeho prostřednictvím;

D. neposkytnutí přesných informací k účtu u Provozovatele ze strany Objednatele;

E. nezajištění bezpečnosti a důvěrnosti hesla Objednatele nebo podrobností o účtu Objednatele ze strany Provozovatele.

2. Omezení odpovědnosti Provozovatele vůči Uživateli dle odstavce 8.1 výše platí bez ohledu na to, zda byl Provozovatel upozorněn na možnost vzniku takových škod nebo si této možnosti měl být vědom, či nikoliv.

3. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel může Uživateli zasílat oznámení, včetně oznámení o změně Podmínek, prostřednictvím e-mailu či poštovní služby nebo oznámení uveřejněného na webových stránkách Služby.

4. Uživatel souhlasí s tím, že pokud Provozovatel neuplatní nebo nevymáhá jakékoliv zákonné právo či opravný prostředek obsažený v Podmínkách (nebo náležející Provozovateli dle jakýchkoliv příslušných zákonů), nebude to považováno za formální vzdání se práv ze strany Provozovatele a tato práva a opravné prostředky budou Provozovateli i nadále k dispozici.

5. Pokud kterýkoliv soud s příslušnou jurisdikcí v dané věci rozhodne, že některé ustanovení těchto Podmínek je neplatné, bude takové ustanovení od těchto Podmínek odděleno, aniž by to ovlivnilo zbývající část Podmínek. Zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti a účinnosti.

6. Tyto Podmínky a vztah Uživatele s Provozovatelem na nich založený se budou řídit českým právem. Uživatel i Provozovatel se tímto podřizují výhradní jurisdikci českých soudů, které budou příslušné k rozhodnutí jakékoliv právní záležitosti vyplývající z těchto Podmínek.

 

12. Závěrečná ustanovení

1. Otázky těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí příslušnou právní úpravou, a to zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. Jakékoliv užití obsahu Serveru, popř. jeho částí Uživatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž je Server určen, zejména jakékoliv šíření obsahu Služby, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Služby. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Serveru pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.

3. Veškeré písemnosti zasílané poštou se považují za doručené 5. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. května 2013.

 

Na Propertio.cz inzerují také tito prodejci

Připojte se do řad makléřů inzerujících na prémiovém portálu Propertio.cz

Zapojte se do prémiového inzerování na českém internetu. Naučíme Vás provést Vaše klienty dvěma i více prohlídkami v jeden okamžík. Ano, i to je s námi možné.

Využijte portál Propertio.cz a objevte jednoduchý způsob jak provést zájemce o nemovitost celým prostorem bez nutnosti fyzické schůzky. Rozšiřte řady makléřů, kteří už zjistili, že Propertio.cz prodává.

Registrovat se Více informací

Jan Kašpar

Jan Kašpar
Viva Reality, s.r.o.

Marek Bartošek

Ing. Marek Bartošek
REMAX Horizont